anasayfa   I   haberler   I   si anasayfa  I  haberler  I   sitelerimiz  I  webmail  I  açılış sayfası yap  I  sık kullanılanlara ekle  I  iletişim

ENG

MARDİN VALİLİĞİ
    YÖNETİM     MARDİN     İLÇELERİMİZ     KÜLTÜR SANAT     ABMAR     GÜNCEL
                                 

 

 

 

 

 

 
       
 
  İL ÖZEL İDARESİ
  GÖREV BÖLÜMÜ YÖNERGESİ
  TEŞKİLAT ŞEMASI
  YÖNETİM KADROSU
  İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ
  İL ENCÜMEN KARARLARI
  İL GENEL MECLİS KARARLARI
  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
 

 

MARDİN İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

GÖREV BÖLÜMÜ  YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

 

Amaç

Madde-1 Bu Yönergenin amacı; 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile İl Özel İdaresine tevdi edilmiş olan görevler ile teşkilat yapısı ve çalışma sistemine göre kademeler arasındaki görev bölümü ve  sorumlulukları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde-2 Bu Yönerge Mardin İl Özel İdare Genel Sekreterliğini ve bağlısı birimleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde-3 Bu Yönergede geçen;

Birim                             :Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp, yürüten veya uygulayan ve bu çerçeve içinde çalışan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı birimleri.

Genel Sekreter                 :Mardin İl Özel İdare Genel Sekreteri,

Birim Müdürleri                  :Birimlerin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu Müdürlerini,

Birim Yetkilisi                    :Bağlı veya alt kademe hizmet birimlerinde sorumlu amir, şef ve diğer görevlileri ifade eder.

 

Yetki Kademeleri

Madde-4 İl Özel İdaresinin yetki kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydı ile aşağıdaki şekilde sıralanır.

a-Genel Sekreter

b-Genel Sekreter Yardımcısı

c-Hukuk Müşaviri,  Birim Müdürleri

ç-Sivil Savunma Uzmanı, Amir ve Şefler

 

Esas ve Usuller

Madde-5

a-Her birim servisindeki gelen - giden evraklardan üst amirlerinin bilmesi gerekenleri tetkik ederek zamanında bilgi vermekle yükümlüdür.

b-Gizli konular,  sadece bilmesi gerekenlere gerektiği kadarı ile açıklanır.

c-Yazılar, yazışma kurallarına uygun olarak hazırlanıp,  bütün ara kademelerin parafı olmadan imzaya sunulmaz.

ç-Yetkililerin bulunmadığı yada izinli olduğu hallerde vekili imza yetkisini kullanır. Bilahare yetkiliye yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilir.

d-Yazılar varsa ekleri ile birlikte imzaya sunulur.

 

Sorumluluklar

Madde-6

a-Bu Yönerge ile verilen yetkilerin  tam  ve doğru  olarak kullanılmasından, kendilerine teslim edilen evrak ve yazıların muhafazasından birim müdürleri ve amirleri sorumludur. Birim müdürü veya amiri olmayan servislerde servisin işlerini yürüten birim yetkilisi sorumludur.

b-Memur, işçi, hizmetli, sözleşmeli ve geçici işçiler, birim müdürü veya amirlerinin gözetimi ve denetimi altında verilmiş olan görev ve görev yerindeki iş ve işlemlerden sorumludurlar.

 

 

1

İKİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT  VE GÖREVLİLER

Teşkilat

Madde-7 İl Özel İdaresi teşkilatı EK-1’de gösterildiği üzere ve gerektiğinde ihtiyaca göre kurulabilecek birimlerden oluşur.

 

Görevliler

Madde-8 İl Özel İdaresinde görev yapan personel, sorumluluk durumlarına ve bağlı oldukları birimler  itibariyle EK-2/C-T)’ de gösterilecektir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ESASLARI VE GÖREV BÖLÜMÜ

 

Çalışma Esasları

Madde-9

a-İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, İl Özel İdaresinin organları Valiyi, İl Genel Meclisini ve İl Encümenini ifade eder.

b-İl Özel idaresinin ve İl Genel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Vali, İl Özel İdaresinin işlerinin etkinlik ve verimlilik içerisinde yürütülmesini ve bu amaçla Özel ve Genel İdare arasındaki ilişkileri ve koordinasyonu sağlar.

c-İl Özel İdaresinin, karar organı İl Genel Meclisidir. İl Genel Meclisinin aldığı kararlar İl Encümeni ve İl Özel İdare birimleri aracılığı ile yerine getirilir. İl Özel İdaresinin ilçedeki işleri yürütmek üzere gerektiğinde ilçe teşkilatı kurulur. Bu teşkilat ilçedeki işlerin yürütümünden ilçe Kaymakamına karşı sorumludur.

 

 

Görev Bölümü

 

A– GENEL SEKRETER

 

I-İmzalayacağı Yazılar. 

Madde-10

a-Mardin Valiliği İmza Yetkileri ve Görev Bölüşümü Yönergesi ile Kurum amirlerine verilen imza yetkilerini kullanmak.

b-Genel Sekreter Yardımcısı ile Birim Müdürlerinin Sağlık kurumlarına sevk işlemlerini imzalamak.

c-Vali’nin katılmadığı İl Encümeni toplantılarına başkanlık etmek ve alınan kararları imzalamak.

ç-Vali tarafından imzalanması gereken ancak, özelliği ve ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazıların, bilahare Vali’ye bilgi vermek kaydıyla, imzalanması.

d-İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını Vali adına idare etmek, bunlarla ilgili yazışmaları yapmak.

e-İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek bunlarla ilgili yazışmaları yapmak.

f-Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak,  yetkileri kullanmak ve gerekli yazışmaları yapmak.

g-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin yazışmaları yapmak.

ğ-Yürürlükteki mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli işlemlerini yapmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışmalar yapmak.

h-Valinin uygun göreceği diğer yazışmaları yapmak.

 

 

2

II.Onaylayacağı İşlem ve Kararlar.

Madde-11

a-İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları onaylamak.

b-4734, 4735, 2886 ve 5018 sayılı Kanunlarla verilen görevleri ile İhale Yetkilisi görevini yürütmek, ihale ve kabul komisyonlarını onaylamak.

c-İl özel idare personelinin atama tekliflerini yapmak.

ç-10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenliğe göre Vali Onayından sonra İş Yeri Açma İzni verilmesi.

d-Yetkili organların kararını almak şartıyla Vali adına sözleşme imzalamak.

e-Personelin yıllık, mazeret, sağlık ve refakat izinlerini onaylamak.

f-Personelin atama niteliğinde olmayan görev yeri değişikliği, kademe, derece ve öğrenim intibaklarını onaylamak.

g-İl Özel İdaresi adına her türlü yapım, onarım, alım, satım, taşıma, kiraya verme, kiralama ve benzeri konuları içeren sözleşmelerin incelenerek, Kanuna uygunluğu tespit edildikten sonra Vali adına imzalanması.

ğ-Lojman tahsis kararlarını onaylamak.

h-Valinin uygun göreceği diğer işlem ve kararları onaylamak.

 

B-GENEL SEKRETER YARDIMCISI

 

Onaylayacağı Yazılar İşlem ve Kararlar.

Madde-12

a-Dilekçelerin kabulü ve havalesi.

b-Genel Sekreterce belirlenen İlçe teşkilatlarının denetlenmesi ve rapor düzenlenmesi.

c-Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda Genel Sekretere vekalet etmek.

ç-İl içi taşıt ve personel görev emri onayları.

d-İdarece yapılacak olan ihaleler için hazırlanan teknik ve idari şartnameyi onaylamak.

e-Vali veya Genel Sekreter onayından geçmiş işlem ve kararların ilgili mercilere gönderilmesine veya tebliğine ilişkin yazıları imzalamak.

f-Birim Müdürleri dışında kalan personel hakkındaki şikayet dilekçelerinin kabulü ve gereğini yerine getirmek, bunlarla ilgili olarak hazırlanacak rapor ve alınan kararları vali ve genel sekretere sunmak,

g-Personelin hasta sevk kağıtlarını imzalamak.

ğ-Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili bildirge yazışmaları imzalamak

h-Emanet hesaplarda bulunan kesintilerle ilgili kamu kurum veya kuruluşlarla yapılan yazışmaları imzalamak.

ı-Muayene ve kabul komisyonu kararlarını tasdik etmek.

i-Kanunen ödenmesi gereken payların ödenmesi ve ödendiğine dair ilgili kurumlara yazılan yazıları imzalamak.

j-Yürürlükteki mevzuatla verilen ve tahakkuka bağlanarak tahsil edilmesi gereken İl Özel İdaresi gelirler için gerekli yazışmaları imzalamak.

k-222 sayılı Kanuna göre Devamsızlık nedeniyle öğrenci velilerine verilen cezaların takip ve tahsilini yapmak üzere gerekli yazışmaları imzalamak,

l-Özel İdareye ait olup, kiraya verilen taşınmaz malların kira bedellerinin, kira şartnamesi ve sözleşmesine göre tahsili için kiracılarla gerekli yazışmaları imzalamak,

m-Özel İdare taşınmaz mallarının işgali halinde, tahakkuk edecek Ecri misil’in takip ve tahsilini sağlamak için gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

 

 

3

n-Her türlü İdari para cezalarının takip ve tahsili için gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

o-Aylık miatlı yazıların ilgili kurumlara yazılmasını sağlamak.

ö-İşçi Giriş ve Çıkış bildirgeleri ile ilgili kurumlarla rutin yazıları imzalamak.

p-İş Kurumu ile ilgili miatlı yazışmalar imzalamak.

r-Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

C- HUKUK İŞLERİ MÜŞAVİRİ

 

Avukatlık Hizmetleri

Madde-13

a-İl Makamı, İl Özel İdaresi ve bağlı müdürlüklerce yapılan hizmetlerin hukuki gerekleri hakkında görüş ve kanaat belirtmek,

b-İl Makamı ve İl Özel İdaresinin alım, satım, yapım, onarım, kiralama, kiraya verme ve her türlü hizmetlerle ilgili sözleşmeleri ve dosyalar üzerinde inceleme yapmak ve gerektiğinde görüş bildirmek,

c-Maddi ve Hukuki sebeplerden dolayı dava açılmasının veya icra takibi yapılmasının yarar sağlamayacağı düşünülen hallerde bu durumu Valiliğe arz etmek ve Valiliğin yazılı emir ve talimatlarına göre işlem yapmak.

ç-Hukuk Birimi yazışmaları Teşkilatta bütün işlerden öncelikli olup, zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Tüm birimlerce bu hususa riayet edilecektir,

d-Sorumluluğu altındaki kanun, tüzük, yönetmelik, defter, evrak ve diğer belgeler (İdari ile ilgili olan) hıfzeder.

e-İl Makamı ve İl  Özel İdaresi  leh ve aleyhine  açılmış ve açılacak her türlü hukuki icra ve idari davalar ile işlerine ait mahkeme hakem ve mercii kararlarının takip, savunma ve gereklerini yapmak,

f-Adli  ve İdari davalarla her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli, idari davaları ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri, dava ve icra işleri ile   ilgili tebliğleri kabul etmek, ilgili sair merciiler nezdinde Valilik Makamını temsil etmek,.

g-Dava ve İcra takibatının açılması veya benzer görevlerin yerine getirilmesi işi kendilerine verilenler, İdareden yazılı talepte bulunmalarına rağmen, belgelerin tamam olmaması, gerekli yargılama ve keşif giderleri için avans verilmemesi, yukarıdaki fıkralar hükmünce İdarece vasıta temin olunamaması veya vasıta kira bedeli ödenememesi halinde doğa bilecek İdare zararı sebebiyle Hukuk ve ceza yönünden sorumlu tutulamazlar. Meydana gelecek İdare zararından bu duruma sebebiyet verenler sorumludur.

ğ-İdare lehine sonuçlanmış ve icraya intikal etmiş idare alacaklarının icra dairelerinde tahsilini ve tahsil edilen paraların zamanında idare hesabına yatırılmasını sağlamak.

h-5.000.-YTL’ ye kadar olan bir hakkın veya menfaatin kaldırılması, veya maddi ve hukuki sebeplerden dolayı takibinde yarar olmayan işlemler için, dairesinin teklifi ve Hukuki görüşü üzerine,  İl Encümeninin kararı ile açılmış veya açılacak davalardan vazgeçmek,

ı-Mahkemeye, hakem veya icraya intikal etmiş işlerin anlaşma yoluyla çözümlenmesinde idarenin yararı gördüğü hallerde, bir önceki fıkrada belirtilen mercilerin görüş ve kanaatleri üzerine 5.000.- YTL’ ye kadar bir hakkın tanınması veya menfaatin kaldırmasını gerektiren konularda İl Encümen kararı ile anlaşma yapmak.

i-Bir sözleşme mevcut olsun veya olmasın İl Özel İdaresi ve bağlı Müdürlükler ile Devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilafların sulh yoluyla hallinde anlaşma veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve Hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde, bunlardan vazgeçilmesinde; Açılmış dava, icra takiplerinin sulh yoluyla halinde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya telkin olunacak hak ve işin tazammum ettiği menfaatlerin 5.000.YTL.  kadar olanların İl Encümeninin Kararı üzerine halledilmesini sağlamak

 

4

j-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

D-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Muhasebe Hizmetleri

Madde–14

a-İdarelerin, diğer İdareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

b-Para ve parayla ifade edilebilen her türlü giderlerin hak sahiplerine ödenmesi,

c-Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının usulüne uygun,  saydam ve en erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak,

ç-Ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgelerinin maddi hata, hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler ile hesabın doğruluğu ve belgeleri tamam olup, olmadığı konularında kontrol etmek,

d-İdarenin Bütçe Kesin Hesabını Bütçe servisi ile birlikte hazırlamak,

e-Birim personeli ile İlçe personelini yürürlükteki mevzuat dahilinde eğitmek.

f-Denetimler sonucu tespit edilecek fazla ödemeleri kişi borcuna almak, tahsil etmek ve sonuçlarını Sayıştay’a bildirmek.

g-Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Bütçe Hizmetleri

Madde-15

a-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren İdare bütçesini, Stratejik Plan ve Yıllık Performans programına uygun olarak hazırlamak ve İdare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

b-Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

c-Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve Muhasebe servisi ile koordineli çalışarak Bütçe Kesin Hesabı ile Yönetim Dönemi Hesabı,  Mali İstatistikleri hazırlamak ve Yönetmelik gereği ilgili mercilere göndermek.

ç-Harcama birimleri tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin Faaliyet Raporunu hazırlamak.

d-İdarenin Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

e-İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

f-Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,

g-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

ğ-İl Özel İdaresinin iştirakleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h-Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Gelir Hizmetleri

Madde-16

a-İlgili mevzuat çerçevesinde İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

b-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

c-Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payının Belediyelerce Ödenmesinin Takibi ve bu payın Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hak eden Belediyelere tahsis işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

ç-Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

5

E-İNSANKAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İdari ve Mali Hizmetler

Madde-17

a-İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı merkez ve diğer hizmet birimlerinde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli ve geçici personelin maaş, ücret ve diğer tüm sosyal haklar ile her türlü personel ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, bunlarla ilgili yazışmalar yapmak ve her türlü idari ve mali kayıtlarını tutmak.

b-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Kadro Atama ve Özlük Hizmetleri

Madde-18

a-Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince kurum içi ve kurum dışı, naklen atamalardaki işlemleri yapmak,

b-Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince aday memurların asaletlerinin onanması ile ilgili işlemleri yapmak ve evrakları tanzim etmek ve Yemin Merasimi Yönetmeliği gereğince, Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde yemin merasimlerin düzenlenmesi

c-Askerlik borçlanması ile ilgili personel tarafından yapılan talepleri incelemek ve gerekli evrakların hazırlanmasını sağlamak,

ç-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 109. maddesi gereğince Memur Sicil Kütük Defterini tanzim etmek ve işlemek,

d-Hastalık raporlarının Yönetmeliğe uygun olup, olmadığını kontrol etmek

e-Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak giyinmesini kontrol etmek, uymayanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

f-Her ayın başında derece ve kademe ilerlemesi yapacak personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince hizmet birleştirmesi ile okul bitirme intibaklarının terfilerine ait işlemleri yapmak

g-Ocak ayının ilk haftasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personelin toplu olarak yıllık izin onaylarının alınmasını sağlamak amacı ile gerekli evrakları tanzim etmek,

ğ-657 ve 4857 sayılı kanuna göre istihdam edilen personelin mazeret izinleri ile hastalık izinlerine ait işlemleri yapmak,

h-5434 Sayılı Emekli Sandığı ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunlara göre emekli olacak personelle ilgili işlemleri yapmak,

ı-Memur ve Hizmetlilerin Gizli Sicil Raporları ile ilgili Yönetmelik uyarınca raporların düzenlenmesi ve sicil dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamak,

i-Sonları (0) ile (5) olarak biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar Personelin Mal Bildiriminde bulunmasını sağlamak,

j-Disiplin Kurulları ve disiplin Amirleri hakkında Yönetmelik gereğince her yıl için İl Encümeninden iki üyenin İl Özel İdare Disiplin Kuruluna seçilmesine ait teklifleri hazırlamak ve İl Encümenine sunmak,

k-Geçici işçilerin 4857 Sayılı Yasa gereği hizmet akitlerinin sona ereceğini belirlenen süre içerisinde kendilerine bildirmek,

l-4857 Sayılı Yasa Hükümlerine göre istihdam edilen geçici işçilerin çalıştırılmaları için Vize Yetki Devri Genelgesine göre Valilik Makamından Onay almak,

m-Geçici İşçilerin yıl başlarında SSK İl Müdürlüğüne İşe Tekrar Giriş bildirgelerini hazırlayarak göndermek,

n-657 sayılı kanuna tabi olarak istihdam edilen personelin mesleki ve hizmet içi eğitim programı hazırlamak ve gerekli eğitimin yapılmasını sağlamak.

o-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin işlemleri yapmak.

ö-Diğer kurumlarda geçmiş hizmeti bulunan personelin hizmet birleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

 

 

6

p-Sürekli ve geçici İşçilerin Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğüne Giriş-Çıkışlarını bildirmek.

r-İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi ve 4857 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca, hizmet sürelerine göre yıllık izin sürelerini belirlemek, kullanılan izinlerin takibini yapmak ve dilekçelerini özlük dosyalarında muhafaza etmek.

s-İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ödenecek ücretlere ilişkin gündelikleri belirlemek

ş-İşçilerin üç günden fazla aldıkları sağlık raporlarında, İşçi İş Görmezlik Belgesi düzenleyerek SSK İl Müdürlüğüne göndermek.

t-4857 sayılı kanuna tabi olarak istihdam edilen personelin mesleki ve hizmet içi eğitim programı hazırlamak ve gerekli eğitimin yapılmasını sağlamak

u-İl Özel İdare çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireyleri için sağlık dosyası düzenlemek, Personelin sağlığını korumak, bu konuda bilgilerini artırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşürler dağıtmak.

ü-Personel ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin hasta sevk kağıtlarını düzenlemek ve muayeneleri ile ayakta tedavilerini yaptırmak,

v- Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler

Madde-19

a-İl Özel İdaresi birim müdürlüklerinin hizmet içi eğitimlerini organize etmek eğitim yeri görevlilerini belirlemek ve eğitimi gerçekleştirmek.

b-İl Özel İdaresi birim müdürlüklerinin mesleki ve teknik eğitimlerini organize etmek eğitim yeri görevlilerini belirlemek ve eğitimi gerçekleştirmek.

c-İl Özel İdaresi hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmak için eğitim çalışmalarına önem vermek, bu kapsamda İl Özel İdaresi iş görenlerine KYS ile ilgili eğitim vermek,

ç-İl Özel İdaresinin Kamu Yönetim Sistemine göre görev tanımlarına göre çalışmalarını sağlamak.

d-İl Özel İdaresinde ISO 9001-2000 standardının şartlarını, yasal şartları, hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hizmet alanların memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi ve faaliyetleri  performansının sürekli iyileştirilmesi için bir kalite  yönetim sistemi oluşturmak.

e-İl Özel İdaresi hizmetlerinde hizmet ve personel kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak, vatandaş memnuniyetini ölçmek için çalışmalar yapmak, ayrıca anket uygulamaları ve yüz yüze görüşmeler yoluyla vatandaş memnuniyetini ölçmek

f-İl Özel İdaresi hizmetlerinde verimliliği ve etkinliği artırmak,

g-İş görenlerin motivasyonuna önem vermek,

ğ-Yönetimin sürekli gelişimi ve değişimini sağlamak,

h-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi Hizmetleri

Madde-20

a-Arşiv Hizmetlerini “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütmek,

b-Yıllık Arşiv Çalışması Yapmak

     —Ayıklama ve İmha İşlemleri,

—Malzemenin tespit ve ayırımı,

—Saklama süresi dolan malzemenin ayırımı,

—İmhalık malzemenin tespiti ve imhası,

—Arşivlik malzemenin tespit edilerek envanteriyle birlikte Devlet Arşivine teslimi.

c-Kurum Arşivi ile Birim arşivleri arasında koordineyi sağlamak,

ç-Arşivin güvenliğini  ve gizliliğini sağlamak,

d- Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

7

F-İMAR VE KENTSEL  İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yol Ulaşım Hizmetleri

Madde-21 Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan yolların;

a-Önceden tespit edilen Master plandaki yol ağlarının yapımını, onarımını, bakımını,

b-Stabilize ve asfalt yapımını,

c-Sanat Yapılarını ve Köprülerinin yapımını,

ç-Her türlü protokollü işleri,

d-Trafik Kanunu ile verilen görevleri.

e-Konuları ile ilgili eğitim hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, her türlü yol, köprü ve sanat yapılarının keşiflerini yapmak ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlemlerin yürütülmesi, takibi,  sonuçlandırılması ve kontrolünü yapmak.

f-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Yapı Kontrol (KUDEB) Hizmetleri,

Madde-22

a-KUDEB’  in kurulması ve faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek,

b-İl genelinde bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespit, tescil ve incelemesine yardımcı olmak, kayıtlarını tutmak,  Envanterini yapmak korunmalarına yönelik çalışmaları yürütmek, ilgili Kurumlarca ihtiyaç duyulan desteği sağlamak.

c-Koruma Restorasyon Projeleri hazırlamak, teknik ve taleplerinin hazırlanması, yerel imkanlarla yapılabileceklerin süratle tamamlanmasını sağlamak, uygulamasını denetlemek,

ç-Arkeolojik ve Doğal Sitlerin tespiti ve korunması çalışmalarını organize etmek, İlimizde yapılacak olan Arkeolojik Kazılara yön vermek ve desteklemek,

d-Planlanan hizmetlerin yürütülmesi sırasında restore edilecek yapıya uygun taşların temin edileceği taş ocaklarının tespit edilmesi ve işletilmesi, kireç temin edilmesi,  hazırlanması ve kireç ocağı işletilmesi, 

e-İl genelinde 5226 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun görev verdiği kurumlar ile Sivil Toplum Örgütleri, gönüllü sponsor kuruluşlar ve halkımızla iş birliğini sağlamak ve geliştirmek,

f-Gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekse sponsorlarca yapılacak her türlü desteği koordine etmek,

g-Toplumda bu konu ile ilgili ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılmasına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri planlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak, uygulamak,

ğ-Tarihi eserlerimizin tanıtım ve korunmasına yönelik olarak kurs, eğitim, seminer vb. organizasyonları planlayarak yürütmek, yayın yapmak. Toplumda Kültür Varlığı bilincini yerleştirmek,

h-Restorasyon aşamasında çalışacak iş gücünün eğitimini sağlamak, kalıcı elemanlar yetiştirmek,

j-Şahıslara ait öncelikli yapılarda izlenecek metotların tespit edilerek: Devir, yardım, kredilendirme vb. gibi seçeneklerin sunulmasını sağlamak, bu yolla şahıslara ait özel mülkiyetteki yapıların korunma ve değerlendirilmelerini sağlamak,

k-Kentsel Sit, Tarihi Sit, Arkeolojik ve Doğal Sitlerde korumaya yönelik olarak yapılacak denetimlere destek sağlamak,

l-İl genelinde yürütülen tarihi eserleri koruma ve restorasyon ile ilgili çalışmaları denetlemek,

m-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşların tarihi eserlerle ilgili faaliyetlerini koordine etmek,

n-Bu hizmetlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının tespit, döküm ve koordinesini sağlamak.

 

8

o-İlçelerde kültür ve Sanat hizmetlerini en düzeyde vermek üzere Kültür Sanat Evleri açılmasını sağlamak, bunların koordinasyonunu ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli desteği vermek

ö-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İmar ve İfraz Hizmetleri

Madde-23

a-İl Özel İdaresi kanunu gereğince İl Çevre Düzen Planını ön hazırlıklarını yapmak, uygulamaların plana uygunluğunu sağlamak ve denetlemek,

b-3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar nedeniyle İnşaat izini, Yapı Kullanma İzin ile  yine aynı Kanun uyarınca kaçak yapı yapanlara ilgili işlemleri ve ön izin verilmesi çalışmalarını yürütmek,

c-3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında kaçak yapılaşmanın önlenmesi hususunda gerekli denetimleri yapmak, Ruhsat alınmadan yapılan yapılara tutanak tutup Vali’nin onayına sunmak.

ç-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

G-PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

 

Etüt Plan ve Proje Hizmetleri

Madde-24

a-İl özel idaresi tarafından yaptırılacak her türlü yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerle ilgili projelerin kanun, yönetmelik, şartname ve genelgeler doğrultusunda hazırlanması, tetkik ve tasdik işlemlerinin yürütülmesi, bunların yaklaşık maliyetlerinin çıkarılması,

b-İhtiyaç duyulan her türlü yol, köprü ve sanat yapılarının projelerini hazırlamak ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlemlerin yürütülmesi,  takibi, sonuçlandırılması ve kontrolünü yapmak.

c-İhtiyaç duyulan her türlü içme suyu, köy içi kanalizasyon ve atık su işlerine ilişkin projeleri hazırlamak ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlemlerin yürütülmesi, takibi, sonuçlandırılması ve kontrolünü yapmak.

ç-İl Özel İdare hizmet alanına giren konularda hazırlanan projelerin ihale edilmek üzere İhale Hizmetleri Birimine gönderilmesi, ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlemlerin yürütülmesi, takibi, sonuçlandırılması ve kontrolünün yapılması, hakkedişlerinin hazırlanmasında İhale Hizmetleri Birimi ile koordineli olarak çalışmaları yürütmek.

d-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Stratejik Planlama Hizmetleri

Madde-25

a-Mardin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile koordineli olarak İl Özel İdaresi Kanununun 31. Maddesi gereğince Kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de performans planlarını hazırlamak, uygulamalarını izlemek sonuçlarını değerlendirmek, raporlamak ve İl Valisine sunmak

b-Planların uygulaması ile ilgili olarak öncelikle yapılması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin tespitini sağlamak, uygulanması sırasında ortaya çıkan ve çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları gidermek üzere tedbirleri tespit ederek Birimler arası koordinasyonu sağlamak, 

c-Planlama ve Koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek ve programların yürütülmesini takip etmek.

ç-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

9

 

H-SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İçme Suyu Sondaj Hizmetleri

Madde-26

a-Köy ve bağlı birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak,

b-Mevcut tesislerin onarım ve ıslahı çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı ve düzenlemelerini gerçekleştirmek.

c-Kamu Kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından vaki olacak içme suyu ve sondaj taleplerini imkanlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak.

ç-Köy ve bağlı yerleşim birimlerinde hizmet alanındaki tesislerin enerji ihtiyaçlarını temin etmek.

d-Terfili içme suyu inşaatlarının enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak.

e-Her türlü protokollü işleri yapmak ve yaptırmak.

f-Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu teminine matuf gölet ve diğer tesislerin inşaatlarını yapmak, yaptırmak.

g-Toprak erozyonu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak.

ğ-Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 Lt’ ye kadar olan sulama tesislerinin kurulması ve ıslahı için gerekli çalışmaları yapmak.

h-Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi.

ı-Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

i-Toprak etüdü, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları ile toprak ve su kaynakları konusunda istatistiki bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.

j-Sulama hizmetleri için; İhtiyaç duyulan arsa ve araziyi satın alma kamulaştırma veya hazineden tahsis yoluyla temin etmek ile uygulama sırasında ihtiyaç duyulan şantiye binalarını yapmak.

k-Tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak DSİ ve diğer kuruluşlarla yapılan protokollerin uygulamasını sağlamak.

l-Kredilerle finanse edilen hizmetlerle ilgili projeleri yapmak, uygulanmasını takip etmek,

m-Tesislerin; yenilenmesi,  bakım-onarımı ve ıslah çalışmalarını, yapmak ve yaptırmak.

n-Sulama tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmeleri için; geçici kabulü takiben, sulama kooperatifi, sulama birliği veya muhtarlıklara devirlerini yapmak.

o-Konuları ile ilgili hizmet içi eğitimleri yapmak ve yaptırmak. 

ö-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Kanalizasyon Hizmetleri

Madde-27

a-Köy ve bağlısı yerleşim birimlerinde, hizmet alanı dahilindeki yerlerde kanalizasyon ve atık su altyapı tesislerini yapmak,

b- Köy ve bağlısı yerleşim birimlerinde, hizmet alanı dahilindeki yerlerde insan ve çevre sağlığı açısında zararlı olan gölet,  atık su ve benzerlerinin ıslahı,

c-Kanalizasyon ve atık su tesisi yapılan yerleşim yerlerine gerektiğinde doğal arıtma tesisleri projelerini ve inşaatlarını yapmak ve yaptırmak.

ç-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

10

 

I-RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

Madde-28

a-167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun uyarınca Kaynak Suları ile Su ürünleri Avlak yerleri ve Su ürünleri Üretim yerlerinin kiraya verilmesi için gerekli işlemlerini yapmak

b-3213 sayılı Maden Kanunun uyarınca I (a) Grubu (kum ve çakıl) maden alanlarının belirlenmesi, bu alanların incelenmesi, ruhsatlandırılması

c-5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenliğe göre, Belediye Hududu ve Mücavir alanı dışında kalan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin incelerek, ruhsatlandırılmasını yapmak.

ç-10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenliğe göre Belediye Hududu ve Mücavir Alanı dışında kalan tüm işyeri ve işletmelere İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı verilmesi hususunda inceleme yaparak, ruhsatlandırılmasını yapmak.

d-5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu 5272 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, Büyükşehir Belediyesi ve İl Belediyesi hududu ve Mücavir alanı dışında kurulacak 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile Belediye Hududu ve Mücavir alan dışında kurulacak tüm 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yer seçimini yapmak, incelenmesi, ruhsatlandırılması işlemlerini yapmak,

e-167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun uyarınca Kaynak Suları ile Su ürünleri Avlak yerleri ve Su ürünleri Üretim yerlerinin denetimini yapmak,

f-3213 sayılı Maden Kanunun uyarınca  I (a) Grubu (kum ve çakıl) maden  alanlarının Maden işletme ve sevkıyatının Maden Kanunu ve I (a) Grubu Madenleri İle İlgili  Uygulama Yönetmeliği’ne  uygun olarak; sevk fişi ile, ruhsatlı alanlardan yapılıp yapılmadığının sürekli olarak denetlemek, izinsiz sevkıyata müsaade etmemek

g-3213 sayılı Maden Kanunun uyarınca işletilen tüm maden sahalarındaki maden sevkıyatının Maden Kanunu ve Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, (MTA gibi ihtisas kuruluşlardan alınacak elamanlarla birlikte ) sürekli denetlemek,

ğ-5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu uyarınca, Belediye Hududu ve Mücavir alanı dışında kalan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimlerini yapmak,

h-10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenliğe göre; Belediye Hududu ve Mücavir Alanı dışında kalan tüm işyeri ve işletmelere İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı verilmesi hususunda inceleme yaparak, buraların devamlı denetlenmesi,

ı-5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu 5272 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, Büyükşehir Belediyesi ve İl Belediyesi hududu ve Mücavir alanı dışında kurulacak 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile Belediye Hududu ve Mücavir alan dışında kurulacak tüm 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yer seçimini yapmak, incelenmesi, ruhsatlandırılması ve sonrasında devamlı surette denetiminin yapılması,

i-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” projesi kapsamında yürütülen faaliyetleri koordine etmek,  İl Özel idaresi görev alanına giren yerleşim alanlarındaki numarataj ve adrese dayalı kayıt işlemlerini yürütmek, bu konuda faaliyet gösteren büroların ve personelin çalışmalarını koordine etmek,

j-Yukarıda sayılan iş ve işlemlerin defter kayıtlarını tutmak ,

k-Bundan böyle yasalarla verilecek benzeri görevleri yürütmek.

l-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

11

Çevre Koruma Kontrol Hizmetleri

Madde-29

a-İlimizde; Karayolu taşıtlarının ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ile  hazırlanan protokol  çerçevesinde İdaremizce yürütülmesi gereken hizmetleri koordine etmek ve  bu konudaki çalışmaları yürütmek. 

b-Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve ormanların korunması ve geliştirilmesine ilişkin bütün hizmetleri yürütmek

c-ÇED Yönetmeliğine göre çevrenin korunmasını, geliştirilmesine ilişkin hizmetlerin yapılmasını sağlamak

ç-Toprak Sınıflaması, envanteri, verimlilik etütleri toprak ve su kaynakları, iskan ve yerleşin, yol, su ve kanalizasyon konularında istatistiki bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi ile ilgili hizmetleri yapmak.

d-Hizmet alanında yer alan konularda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi için gerekli plan ve programları hazırlamak ve düzenlemek.

e-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Emlak Hizmetleri

Madde-30

a-İdaremiz adına kayıtlı taşınmazların, tapu, cins tahsisi, ifraz, tevhit ve tescili yapmak veya yaptırmak.

b-Yürütülmekte olan kamulaştırma işlemi ile geçmiş yıllarda yapılan işlemlere ilişkin açılmış davalar ve yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin dosyaların tanzim ve takibi yapmak.

c-İdaremize ait gayrimenkullerin kayıtlarını yapmak

ç-İdaremize ait tüm taşınmazların bakım, onarım kiraya verme yapım ve kamulaştırma teklifleri ve bu konudaki yasal işlemleri yürütmek.

d-İdaremiz adına yapılan bağışları İl Encümenine sunmak.

e-İdarenin ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve benzeri yatırımlarını gerçekleştirmesinde ihtiyacı olan taşınmazların Milli Emlak Müdürlüğünden tahsisi işlemlerini yapmak

f-Merkez ve ilçelerdeki lojmanların tahsisi ve kiraya verilmesi işlemlerini yürütmek

g-1970 Yılı öncesine ait arazi tahrir defterleri ve bu kayıtlara ilişkin mahkemelerce sorulan kayıtları cevaplandırmak, bu kayıtlarla ilgili envanter kayıtları ile arşivleme hizmetlerini yürütmek, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile gerekli koordineyi sağlayarak, devri öngörülen arşivlik malzemenin gerekli sayım ve döküm işlemleri yaparak devri öngörülen malzemenin devir ve teslim işlemlerini yapmak.

ğ-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

J-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Hizmetleri

Madde-31

a-İdaremizin her türlü Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım - onarım ve benzeri işlemleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuat ile bütçe imkanları dahilinde, birimlerce ihtiyaç duyulan mal, hizmet, danışmanlık, ile yapım ve onarım işlerinin ihalelerini yapmak,  yürütmek, sonuçlandırmak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek,

b-Birimin görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak.

c-İhale konusuyla ilgili başka kurumlardan ilan edilmek üzere gönderilen ihale ilanlarını asmak ve tutanak düzenleyerek askıdan indirmek ve ilgili kuruma geri iade etmek.

ç-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

12

 

Ayniyat ve Satın Alma

Madde-32

a-18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2006/11545 sayılı “Taşınır Mal Yönetmenliği” ne uygun olarak; Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmetleri yürütmek.

b-Demirbaş eşya kayıtlarının tutulması ve muhafazasını sağlamak,

c-Demirbaş eşyalara numara vermek,

ç-Servisle ilgili tüm yazışmaları yapmak,

d-İhtiyaç duyulduğunda Devlet Malzeme Ofisinden ihtiyaç duyulan malzemelerin istenilmesi işlemini yapmak,

e-Ayniyat kesilmesi gereken işlere ayniyat tesellüm makbuzu kesme işlemlerini yapmak,

f-Özel İdare, Vali Konağı, Konut ve benzeri yerde bulunan demirbaş eşyaların kayıtlarının tutulması ve takibini yapmak,

g-Terkini yapılması gereken eşyalar için komisyon oluşturulması ve terkin işlemlerinin yapılmasının işlemlerini yapmak,

ğ-Satın alma iş işlemlerini İhale Hizmetleri Birimi ile koordineli olarak yapmak,

i-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri

Madde-33

a-Kurumun hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak iş makineleri, ekipman ve yedek parçaları ana teknik özelliklerini ve miktarını tespit etmek, satın alınması için teklifte bulunmak.

b-Makine, ekipman ve yedek parçaların ilçeler arası dağıtımı ve transferini teklif etmek.

c-Merkez atölyesinde malzeme, yedek parça ve teçhizat üretimini planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.

ç-Makine ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karakteristik arızaların giderilmesi için gerekli etüt ve tadilatlar yapmak, yaptırmak.

d-Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini denetim ve icra etmek, satış ve değerlendirilmesini sağlamak.

e-Makine ekipmanların yatırım proje uygulanmalarından sonra boş zamanlarında atıl kalmasını önlemek amacıyla diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarına hizmet verecek şekilde bedeli karşılığında kiraya verilmesini sağlamak.

f-Konuları ile ilgili hizmet içi eğitimleri yapmak ve yaptırmak.  

g-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Atölye Hizmetleri

Madde-34

a-Atölyenin sevk ve idaresini sağlamak,

b-Gelen iş emirlerinin sınıflandırılması ve form ene verilmesi

c-Atölye personelinin giriş ve çıkışlarını kontrol etmek

ç-Atölyede arızalı araçların yedek parça tespiti ve kontrolü

d-Araçlara yedek parça talep etmek

e-Ambarda mevcudu bulunmayan parçalarının ihtiyacını ikmale bildirilmesi

f-Akü hane, Kaynakhane, Elektrik hane, Kaporta ve döşeme, Marangozhane, Rot Balans, Yıkama ve yağlama hizmetlerini yürütmek,

g-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

13

 

İkmal Hizmetleri

Madde-35

a-Atölye parça ihtiyaçlarını karşılamak

b-İşletme sarf gider ihtiyaçlarını karşılamak

ç-Akaryakıt, yedek parça, işletme ve destek biriminin ihtiyaçlarını karşılamak,

d-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Ambar Hizmetleri

Madde-36

 a-18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2006/11545 sayılı “Taşınır Mal Yönetmenliği” ne uygun olarak; Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmetleri yürütmek.

b-Yedek parça ambarının (tüm araçların yedek parçanın olduğu yer) sevk ve idaresini sağlamak,

c-İnşaat ambarının (İnşaat, elektrik malzemelerinin olduğu yer) sevk ve idaresini sağlamak,

d-Akaryakıt ambarının (Madeni yağ, mazot, benzin, kalyak, asfaltın olduğu yer) sevk ve idaresini sağlamak,

e-Değerlendirme ambarının (Araçlardan sökülen ve kullanımı mümkün olan parçaların olduğu yer) sevk ve idaresini sağlamak,   

f-Demirbaş ambarının (Tüm dairenin demirbaş kayıtlarının olduğu yer), sevk ve idaresini sağlamak,

g-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

K-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yazı İşleri Hizmetleri

Madde-37

a-Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasının sağlanması,

b-İdare içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunu yapmak,

c-İdare içi Valilik ve Genel Sekreterlik emirlerinin, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlarını yazı şeklinde düzenleyerek ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak,

ç-Resmi Gazete ile diğer mevzuatlardan İdare'yi ilgilendiren konuların belirlenerek ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

d-Dosya Tasnif ve Saklama Planları'nı hazırlamak, güncellemek ve uygulanmasını sağlamak,

e- İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri konusunda standardizasyon çalışmaları yapmak,

f-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İl Genel Meclisi Hizmetleri

Madde-38

a-Meclis’in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasının sağlanması,

b-Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasının sağlanması,

c-Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrinin takip edilmesi,

ç-Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasının sağlanması,

d-Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesinin sağlanması,

 

 

14

 

e-Zabıtlara, uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Katip ve Başkanına imzalatılması,

f-Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibi,

g-Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasının sağlanması,

ğ-Meclis üyelerinin imza defterlerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,

h-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İl Encümeni Hizmetleri

 Madde-39

a-Encümen Başkanı’nın emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılması,

b-Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydedilmesi,

c-Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi,

ç-Tamam olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydedilmesi,

d-Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantı mekânının hazır bulundurulması,

e-Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen Karar Defterine kaydedilmesi ve üyelere imzalattırılması,

f-Encümende verilen kararların raportörlük görevinin yapılması,

g-Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili birimlere gönderilmesi,

ğ-İl Encümenin aynı zamanda 2886 sayılı yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı, ihale komisyonu sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,

h-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

L-ÖZEL KALEM HİZMETLERİ

Madde-40

a-Genel Sekreterlik Makamının günlük çalışma programının hazırlanması,

b-Genel Sekreterlik Makamına gelen görüşme taleplerinin Genel Sekretere iletilmesi,

c-Genel Sekreterlik Makamına gelen mektup, tebrik,davetiye ve mesajların Genel Sekretere ulaştırılması ve Genel Sekreterin talimatları doğrultusunda cevap verilmesi,

ç-Genel Sekreterlik Makamının görüşlerinin planlanması,

d-Genel Sekreterlik Makamının toplantılarının düzenlenmesi,

e-Genel Sekreterlik Makamına gelen şikayet ve taleplerin değerlendirilerek Genel Sekretere iletilmesi ve Genel Sekreterin talimatları doğrultusunda çözüm yolları aranması,

f-Genel Sekreterlik Makamının talimatlarının ilgili birimlere ve yöneticilere ulaştırılması,

g-Genel Sekreterlik Makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaştırılması,

ğ-Havale edilen evrakların sonuçları alınana kadar takip edilmesi ve elde edilen sonuçların Genel Sekreterliğe arz edilmesi,

h-Genel Sekreterlik Makamı ile İl özel İdaresi birimleri arasında iş ve bilgi akışının düzenlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması,

ı-Diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile olan temasların Genel Sekreterlik adına yapılması,

i-Gelen davetiyeleri ve şehirdeki resmi protokol faaliyetlerini izleyerek Genel Sekreterin veya vekilinin katılımının sağlanması,

j-Genel Sekreter adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi,

k-Mevzuat ve Genel Sekreter tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yapılması,

l-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

15

 

M-SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Madde-41

a-Sivil Savunma ile ilgili hazırlanması gereken her türlü planı hazırlamak ve ilgili makamlara göndermek,

b-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 69. uncu maddesi uyarınca Acil Durum Planı hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak,

c-Büyük yangınlar, yıkım, sel baskını, kuraklık, çevre kirlenmesi ve salgın hastalıklar döneminde halka götürülen kurtarma, ilk yardım, geçici olarak barındırma, yedirme, giydirme ve sosyal yardım sağlama hizmetlerini sağlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak,

ç-İdareye ait bütün bina ve tesislerin korunması amacıyla 8 er saatlik 3 vardiya olarak nöbetlerin tutulmasını sağlamak,

d-İl genelinde Acil durumlarda ihtiyaç duyulacak bütün altyapıyı kurmak,  geliştirmek, işler durumda tutmak,  bu amaçla gerekli teçhizat,ekipman ve personeli temin etmek,  acil hallerde planlar dahilinde ve ilgili kuruluşlarla birlikte müdahale etmek,

e-Afet sonrası Geçici olarak barındırma, yedirme, giydirme ve sosyal yardım sağlama hizmetlerini ilgili kuruluşlarla birlikte sağlamak

f-Gönüllü kurum, kuruluş ve kişilerle koordinasyon sağlamak.

g-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

N-KONTROL MEMURLUĞU

Madde-42

a-İl Özel İdaresine bağlı tüzel kişiliğe haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi birim, kurum ve teşekküllerin her türlü işlemlerini gerektiğinde denetlemeye ve bu birimlerde görev yapan memur ve işçiler hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmak.

b-İdareye ait teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili işleri yapmak,

c-Bilgi edinme kapsamı dışındaki şikayet ve müracaatları yürürlükteki mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

ç-Personele verilecek disiplin cezası ile ilgili işlemleri yapmak,

d-Birimi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,

e-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

O-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ

Madde-43

a-Halkla İlişkiler anlayışı geliştirecek ve yerleştirecek düzenlemelerin yapılması,

b-Halkla İlişkiler uygulamalar konusunda tüm personele Hizmet içi eğitim kursları-seminerleri düzenlemek,

c-Kurum binasını Halkla İlişkiler açısından kullanılır hale getirip, vatandaşların iş ve işlemlerinde kolaylaştıracak hizmetleri sağlamak,

ç-Vatandaşlardan gelebilecek (şahsen, posta yoluyla ya da e-mail aracılığıyla) her türlü şikayet, dilek ve ihbarları değerlendirecek ve ilgili birimlere yönlendirecek sistemin yerleştirilmesini sağlamak,

d-Yerel basın-yayın kuruluşları ile ulusal basın yayın kuruluşlarının İl’de bulunan temsilciliklerinin bilgilerini güncel olarak tutulmasını sağlamak ve gerekli görülen programlar için medya mensuplarını bilgilendirerek davet etmek, dış programlarda ulaşım imkanları sağlamak,

e-Basında yer alan haberleri takip etmek, arşiv oluşturmak.

f-Medyada yer alan haber ve diğer programlarla ilgili olarak; bilgi notu, açıklama, cevap ve düzeltme hakkı, tekzip vb. işlemleri talimatlar çerçevesinde hazırlamak ve takip etmek,

g-Basın bülteni, basın açıklaması, basın toplantısı, basın gezisi, basın yayın kuruluşlarını ziyaret vb. konularda gerekli çalışmaları yapmak,

 

 

16

ğ-Özel gün ve haftalarla ilgili mesaj ve konuşmaları hazırlamak, basın yayın organlarına ulaştırılmasını sağlamak,

h-İl Özel İdaresi ile ilgili her türlü fotoğraf ve kamera çekimlerini gerçekleştirmek,

ı-Elektronik ortamda açıklamaların ve fotoğrafların yayınlanmasını, güncellenmesini sağlamak,

i-Birim müdürlüğünce verilen diğer görevleri yapmak.

j-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

P-BİLGİ EDİNME HİZMETLERİ

Madde-44

a-Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Edinme ile ilgili uygulama yönetmeliğine riayet etmek,

b-Mardin Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliğinin Bilgi Edinme Birimi Çalışma Yönergesindeki iş ve işlemleri yapmak, 

 

c-Kanun, Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereğince tutulması gereken kayıt ve işlemlerini tutmak,

ç-Bilgi Edinme Yönetmeliğinde belirtilen yayınlanabilecek bilgi ve belgeleri ilgili araçlarla Kamu oyuna duyurmak,

d-Mardin Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği Bilgi Edinme Birimi Çalışma Yönergesinde belirtilen makamların gözetiminde tüm iş ve işlemleri takip etmek,

e-Yasa kapsamında yapılan müracaatları yine Yasa ile belirlen takvim dahilinde ve herhangi bir  gecikmeye yer vermeden sonuçlandırmak.

f-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

R-BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ

Madde-45

a-Karşılaşılan donanım tabanlı sorunlara destek vermek,

b-Çalışma alanında bulunan sistemlerin kesintisiz, verimli çalışmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almak,

c-İl Özel İdaresi ihtiyacı olan elektronik donanım ihtiyaçlarını belirleyerek temin edilmesini sağlamak ve gerekli teknik desteği vermek.

ç-Karşılaşılan yazılım sorunlara destek vermek,

d-Personelin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerini ilerletmek için bilgisayar eğitim seminerleri düzenlemek,

e-Çalışma alanındaki sistemler için gerekli yazılımları yazmak, temin etmek, yüklemek, yönetmek ve diğer birim veya kişilerin bu yazılımları nasıl kullanacaklarına dair talimatlar hazırlamak,

f-Çalışma alanında bulunan sistemlere yüklenmiş bilgilerin güvenliği için yöntemler geliştirmek ve ilgili birimlere bilgi vermek,

g-Çalışma alanındaki sistemlerden yararlanan birim ve kullanıcıların söz konusu sistemler üzerindeki yetkilerini sistemlerin güvenlik esasına göre düzenlemek,

ğ-İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından İl Özel İdaresi için açılan web Sitelerindeki bölümlere, e-Devlet, e-Bakanlık, BİMER, KÖYDES, Yerel bilgi, Yerel net, Mardin gov.tr. v.b. projeler için gerekli veri  girişlerini yapmak, bu konudaki istatistiki bilgileri derlemek, kayıt altına almak ve bu konudaki yazışmaları yapmak.

h-İl Özel İdaresi web sitesi oluşturmak, bu sitenin sürekli güncelleştirmesini yapmak.

ı-Gelen verilerin güvenli ortamlarda muhafazasını temin etmek,

i-Gerekli yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak,

j-Görev alanına ilişkin olarak Merkez birimler ve İlçeler arasında koordinasyonu sağlamak.

k-Mardin İlinde mevcut olan her  türlü bilgiyi toplamaya, güncelleştirmeye, analiz ve sentez yapmaya yarayan Coğrafi Bilgi Sistemini kurmak, işletmek, güncel durumda tutmak üzere gerekli bütün çalışmaları yapmak,

l-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

17

S-EVRAK KAYIT HİZMETLERİ

Madde-46

a-Gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak,

b-Gelen ve giden evrakları düzenli bir şekilde kaydetmek ve beklemeksizin havale edilmek üzere kurum amirlerine ulaştırılmak,

c-Dışarıdan gelen evraklar Kurum amirlerince ilgili servislere havale edildikten sonra gereği için ilgili birimine bekletilmeksizin İVEDİ bir şekilde verilecektir, 

ç-Posta, iç ve dış zimmet defterlerini tutmak ve takip etmek,

d-Adliyeden ve Genel Sekreterlik Makamına gelen kişiye özel yazıları geciktirmeksizin Genel Sekreterlik Makamına vermek,

e-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

T-SEKRETERLİK HİZMETLERİ

Madde-47

a-Daireye ait santralde bulunan telefonlarına bakmak, telefon görüşmelerini sağlamak

b-Telefonda özel görüşme yapan personele ait özel görüşmeleri kaydetmek,

c-İl içi ve şehirler arası telefon rehberini hazırlamak,

ç-Resmi protokol gereği özel günleri not almak ve makama bilgi vermek,

d-Makama gelen ziyaretçilere nezaret etmek,

e-Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Son hükümler

Madde-48

a-İl Özel İdaresi yetkilileri, bu yönergenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, bu yönergenin usulüne uygun olarak uygulanıp, uygulanmadığı Genel Sekreter tarafından yapılacak denetimlerde göz önünde bulundurulur.

b- İl Özel İdaresi birimleri bu yönergeye uygun olarak  “İç-Yönerge” hazırlayabileceklerdir.  hazırlanan iç yönergeler bir ay içerisinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine gönderilir.

c-Bu Yönergede tadat, tasnif ve tarif edilmeyen hususlarda emsalleri dikkate alınır. Tereddüt edilen hallerde Vali’nin emrine göre hareket edilir.

ç-Bu Yönerge Mardin Valisinin onayına müteakip yürürlüğe girer.

       
 

BİMER

  e-Bilgi Edinme
  e-Randevu
  İhbar ve Şikayet
  İnsan Hakları İl Kurulu
  Telefonlarımız
  Nöbetçi Eczaneler
  Ziyaretçi Defteri
  Gezi Rehberi
 
 

T.C. Kimlik Numarası

  EMEKLİ - SSK - BAĞKUR
  Vergi Kimlik Numarası
  Resmi Gazete
  Telefon Rehberi
  Motorlu Taşıtlar Vergisi
  Bankalar
  Bakanlıklar
  Valilikler
 

 

Belediye Başkanlığı

İl Emniyet Müdürlüğü
İl Jandarma
Mardin Barosu
Defterdarlık
Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Planlama ve Koor.Md
Mardin Müftülüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Artuklu Üniversitesi

 

anasayfa   I   haberler   I   si

YÖNETİM    I    MARDİN    I    İLÇELERİMİZ    I    KÜLTÜR SANAT    I    ULAŞIM - KONAKLAMA    I   YATIRIM ALANLARI    I   HABERLER   I   İHALE İLANLARI   I   DUYURULAR   I   İLETİŞİM

 

Mardin Valiliği Resmi web sayfası.Her hakkı saklıdır. © 2010

Tasarım:FOVAJANS